Beiratkozás

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK


a bölcsődei felvétel rendjéről

A felvétel feltételei:
A gyermekkel közös háztartásban élő szülő, törvényes képviselő hivatalosan igazolja, hogy munkaviszonyban áll.
A gyermekkel közös háztartásban élő szülő, törvényes képviselő a gyerek gondozása mellett (GYED-GYES mellett!) legalább 4 órás munkaviszonyban áll, vagy a családban súlyos beteget, vagy fogyatékost ápol (igazolással).
A gyermeket gondozó szülő nappali tagozatú felsőoktatási intézmény hallgatója (iskolalátogatási igazolással).
Különleges esetekben, az a gyermek vehető fel, akinek veszélyeztetettségét a gyermekjóléti szolgálat, orvos, védőnő, családgondozó igazolja.
A szülő, törvényes képviselő újhartyáni állandó vagy ideiglenes bejelentett lakos (szabad helyek függvényében más településről is fogadható gyermek).
Testvér születése esetén, a szülési szabadság lejártát követően a már bölcsődés nagyobb gyermek bölcsődei ellátása csak kivételes esetben biztosítható.
A felvétel elbírálásának szempontjai:
Gyvt.41 § (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,
a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
b) akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül,
c) akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.
43 § A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni
a) - ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll -
aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
b) a védelembe vett gyermeket.

Az elbírálásnál nem elsődleges szempont a jelentkezési sorrend!